Alapszabály

A Debrecinum Hexasakk és Természetbarát Egyesület Alapszabálya, 2010.

Az Egyesület az 1998. október 24-i alakuló közgyűlésén elfogadott, majd 2001. február 27-i; 2001. szeptember 25-i, 2004. augusztus 21-i és a 2005. augusztus 16-i, 2009. április 17-i közgyűlésén módosított Alapszabályát 2010. február 13-án az alábbiak szerint módosította és fogadta el. Az Alapszabály nyomtatott eredeti változata letölthető innen.

I. Általános rendelkezések

1./ Az Egyesület neve: Debrecinum Hexasakk és Természetbarát Egyesület.

Az Egyesület nevének hivatalos rövidítése DHTE.

(1) Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet.

2./ Az Egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác utca 28.

3./ Az Egyesület céljai:

a./ szabadidősport tevékenységek szervezése és lebonyolítása,

b./ hexasakk népszerűsítése, foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, lebonyolítása,

c./ hexasakk versenyeken való részvétel, felkészülés biztosítása,

d./ szervezett természetjárás és magashegyi túrázás,

e./ természetvédelmi tudat formálását elősegítő, természetjárást, magashegyi túrázást népszerűsítő ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása,

f./ külföldi és belföldi túrák megszervezése, lebonyolítása,

g./ természet- és környezetvédelmi programok előkészítése és kivitelezése,

h./ együttműködés más hasonló célokat megvalósító hazai és külföldi szervezetekkel,

i./ az Egyesület és az egyesületi tagok képviselete.

Az Egyesület közhasznú szervezetként kíván működni.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c./ pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

a./ Ismeretterjesztés

b./ Kulturális tevékenység

c./ Természetvédelem

d./ Sport

e./ Környezetvédelem

akként, hogy a közhasznú szolgáltatásaiból a tagságon kívül más is részesülhet. Az egyesület által szervezett rendezvényeken az egyesületi tagokon kívül más személyek az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat az előzetesen kibocsátott feltételek alapján vehetik igénybe.

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásai igénybe vételének módja: a rendezvényeken, való részvétel bárki számára engedélyezett, azok időpontjáról plakátokon, helyi újságokban, valamint az egyesület éves programtervéből értesülhet. A programok után érdeklődők a kapott információk alapján a programvezetőkkel egyeztetve használhatják az egyesület eszközeit és az általuk meghatározott feltételek szerint vehetnek részt az I/3. pontban felsorolt célokkal kapcsolatos programokon. Az egyesület beszámolóit a helyi újságokban, vagy médiában hozza nyilvánosságra.

Az Egyesület működésének elvei:

(1) Az Egyesület pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pároktól támogatást nem kap, illetve nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

(2) Az Egyesület garanciát nyújt a tagok autonómiájához, biztosítja a megvitatott kérdések, az eltérő érdekek megjelenítésének lehetőséget, konszenzus, illetve kompromisszumok kialakítását.

(3) Az Egyesület biztosítja a tagok és az elnökség között a kommunikáció, az együttműködés, a véleményegyeztetés lehetőségét, illetve a frakciószabadságot.

(4) Az Alapszabály biztosítja a vezetőválasztás és a vezetés ellenőrizhetőségét.

(5) Az Egyesületen belül a választás

a./ nyilvános jelöléssel történik,

b./ a választás során a jelöltek, illetve a pályázók kötelező jelleggel ismertetik saját és az Egyesület tevékenységére vonatkozó elképzeléseiket,

c./ alapelvei általános, közvetlen, egyenlő és titkos.

(6) Az Egyesület nyitott. Határokon belül és kívül bármely magyar, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy kérheti felvételét az Egyesületbe, amennyiben magáévá teszi az Egyesület céljait, s azok megvalósulását tevékenyen képes és hajlandó elősegíteni.

II. A tagsági viszony

5./ Az Egyesület tagja lehet az, aki

a./ az Egyesület céljait, és alapszabályát magára nézve érvényesnek elismeri, és ezt írásbeli belépési nyilatkozattal kinyilatkoztatja, és ezt az elnökség tudomásul veszi legközelebbi ülésén,

b./ az Egyesület alapszabályát elfogadja.

6./ Az Egyesület tagjának joga, hogy

a./ az Egyesület közgyűlésén részt vegyen, ott felszólaljon, javaslatokat tegyen,

b./ választó és választható az Egyesület tisztségeire,

c./ betekintsen az Egyesület bármilyen dokumentumába az Egyesület székhelyén, és arról másolatot kérhessen,

d./ az elnökség által meghatározott feltételekkel használja az Egyesület eszközeit,

e./ részt vegyen az Egyesület rendezvényein

7./ Az Egyesület tagjának kötelessége, hogy

a./ a tagsági díjat rendszeresen megfizesse,

b./ az egyesületi célkitűzések, eredményesség elősegítése.

8./ A tag egyesületi tagsági viszonya megszűnik, ha

a./ a tagdíjfizetéssel elmaradt tag, figyelmeztetése, majd ennek jogkövetkezményeire való kioktatása után sem fizeti meg a közgyűlés által meghatározott díjat,

b./ olyan magatartást tanúsít, amely a tagsági viszony további fenntartását lehetetlenné teszi és ezért a elnökség kizárja,

c./ a tag kilépésével, vagy halálával.

III. A pártoló tagság

9./ Az Egyesület pártoló tagja az lehet, aki

a./ az egyesület alapszabályában foglalt célokkal egyetért,

b./ az egyesület tevékenységét anyagilag támogatja.

10./ Az Egyesület pártoló tagjának joga, hogy

a./ az Egyesület közgyűlésének tanácskozási joggal részt vegyen, ott felszólaljon, javaslatokat tegyen,

b./ az Elnökség által meghatározott feltételekkel használja az Egyesület eszközeit,

c./ részt vegyen az Egyesület rendezvényein.

IV. A tiszteletbeli tagság

11./ Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választható

a./ az a külföldi, vagy belföldi állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével, vagy az Egyesület kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett, és az elnökség javaslata alapján a közgyűlés az illető személyt a tiszteletbeli tagok közé felveszi.

V. Az Egyesület szervezete

12./ Az Egyesület szervezeti felépítése a következő:

a./ közgyűlés

b./ elnök

c./ gazdasági vezető

d./ elnökség

e./ tagok

Amennyiben az Egyesület éves bevétele meghaladja az 5.000.000.- Ft-ot, a vezető szervtől elkülönülő felügyelő szerv létrehozása kötelező. A felügyelő szerv hatáskörét az 1997. évi CLVI. törvény 11. §-a határozza meg.

A tisztségviselők megbízatásának időtartamát az Egyesület közgyűlése 5 évben állapítja meg. A tisztségviselők tisztségviselésének ideje, annak lejártát követően meghosszabbítható.

13./ A közgyűlés

(1) Évente legalább egy alkalommal az elnök köteles rendes közgyűlést összehívni minden év május 1. napjáig az előző évi költségvetés teljesítésének, valamint a tárgyévi költségvetési és rendezvényterv elfogadása céljából.

(2) Az elnök a közgyűlési meghívót köteles a napirendek megjelölésével a közgyűlés időpontja előtt minden tagnak megküldeni úgy, hogy azt a tagok a közgyűlés időpontja előtt 15 nappal kézhez kaphassák. A meghívóhoz mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat, előterjesztéseket, úgy hogy a mellékletek a közgyűlést megelőző 8 nappal a tagok rendelkezésére álljanak. Olyan napirendet, amely a meghívóban nem szerepelt, vagy amelyhez az előterjesztést a tagok a fentiekben meghatározottnál később kaptak meg, csak akkor tárgyalhat a közgyűlés, ha minden tag jelen van és a tagok 2/3-a úgy dönt, hogy a napirendet tárgyalni kívánja.

(3) Rendkívüli közgyűlést köteles az elnök a tagság 1/3-ának írásbeli kérelmére összehívni. A kérelemben meg kell nevezni az okot, amely miatt az érintett tagok az összehívást kérik.

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság több, mint 50%-a jelen van. Az elnök jogosult a közgyűlési meghívóban megjelölt kezdési időponttól számított 8 napon belüli időszakon belül egy másik közgyűlési időpontot megjelölni a meghívóban, ha az eredeti időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes. Abban az esetben, ha a megismételt közgyűlést az eredetitől eltérő napon tartják, arra az elnök valamennyi tagnak újabb meghívót küld ki. A megismételt közgyűlés meghívójában az elnök tájékoztatja a tagokat távolmaradásuk következményeiről, azaz arról, hogy a megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes és a meghívóban közölt napirendek tekintetében minden tagra kötelező érvényű határozatot hozhat.

(5) A közgyűlés dönt

a./ az alapszabály elfogadásáról, illetve módosításáról,

b./ az éves költségvetés és a gazdálkodás fő irányainak meghatározásáról,

c./ a tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról,

d./ két közgyűlés közötti időszak munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,

e./ eseti bizottságok kijelöléséről,

f./ más társadalmi szervezettel való egyesülésről,

g./ az Egyesület megszűnéséről,

h./ a kilépő taggal történt elszámolás elfogadásáról,

i./ az éves költségvetés és gazdálkodás elfogadásáról,

j./ a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

k./ minden olyan ügyben, amelyet jogszabály döntésre az Egyesület legfelső szervének állapít meg.

(6) A határozatok meghozatala egyszerű többséggel, nyílt szavazással történik a kisebbség véleményének kötelező megjelenítésével. A tisztségviselők megválasztásáról, illetve visszahívásáról történő döntést titkos szavazás előzi meg. A Közgyűlésen jelen nem lévő tagok döntésüket írásban kinyilváníthatják.

(7) Az Egyesület közhasznúsági jelentésének elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúság jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

(8) A közgyűlés, a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény értelmében minden esetben nyilvános. A közgyűlés üléseit az elnök, vagy az elnök által megbízott közgyűlési tag vezeti. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetőjének és két hitelesítőjének személyéről a közgyűlési tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek.

(9) A közgyűlésen vezetett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen hozott döntéseket, azok pontos tartalmi leírásával, az időpont és a hatály megjelölésével, nyílt szavazásnál a közgyűlés döntését mely tag támogatta, és ki ellenezte, az ellenvélemény rögzítésével.

(10) A közgyűlés döntéseit az érintettekkel szóban kell közölni A döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet, továbbá a szervezetműködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén bárki betekintést nyerhet.

Az elnök

14./ Az elnök

a./ képviseli az Egyesületet külső kapcsolatokban,

b./ végrehajtja a közgyűlés és az elnökség határozatait,

c./ intézkedik mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés és az Elnökség kizárólagos hatáskörébe,

d./ az Egyesülettel munkaviszonyban álló személyekkel szemben a munkáltatói jogkört gyakorolja,

e./ aláírási, utalványozási jogkört gyakorol, az Egyesület bankszámlája felett a gazdasági ügyintézővel, vagy egy elnökségi taggal együttesen,

f./ koordinálja az Egyesület munkáját.

Az elnököt a közgyűlés 5 évre választja.

A gazdasági vezető

15./ A gazdasági vezető:

g./ Irányítja az Egyesület gazdálkodását a közgyűlés és az elnökség határozatai alapján,

h./ előkészíti az Elnökség üléseire a szükséges, ill. igényelt gazdasági jelegű beszámolókat, előterjesztéseket,

A gazdasági vezetőt az Egyesület közgyűlése 5 évre választja.

Elnökségi tagok

16./ Az Egyesület közgyűlése 2 fő elnökségi tagot választ. Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. Részt vesznek az elnökség ülésein, az elnök akadályoztatása esetén az elnökség döntése szerint bármelyikük az elnököt helyettesítheti.

Az elnökségi tagokat az Egyesület közgyűlése 5 évre választja.

Elnökség

17./ Két közgyűlés közötti időszak alatt az elnökből, a gazdasági vezetőből és az elnökségi tagokból álló elnökség az Egyesület operatív munkájának irányítója.

(1) Évente legalább egy alkalommal az elnök köteles elnökségi ülést összehívni, az éves rendes közgyűlést megelőző időszakban a Közgyűlés előkészítése, az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés, az éves költségvetési és rendezvényterv elkészítése céljából.

(2) Az elnökség

a./ minden kérdésben dönthet, ami nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.

b./ előkészíti az Egyesület Közgyűlését,

c./ elkészíti az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést,

d./ ellenőrzi és végrehajtja a Közgyűlés határozatait

e./ elkészíti az éves költségvetést és tervet

f./ elbírálja a tagfelvételi kérelmeket

g./ meghatározza a tagdíj mértékét, valamint dönt

h./ ingó, vagy ingatlan vagyon megszerzése,

i./ jogról való lemondás,

j./ gazdasági tevékenység megkezdéséről való döntés kérdésekben.

(3) Hatáskörét testületileg gyakorolja, szükség szerint az elnök, vagy az ügyvezető elnök által megküldött meghívók alapján ülésezik, akkor határozatképes, ha minden elnökségi tag értesítve volt és legalább 3 fő jelen van, döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, a kisebbség véleményének és személyének kötelező megjelenítésével. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) Az elnökségi ülés nyilvános, azonban legalább két elnökségi tag indítványára az elnök köteles zártkörű ülést elrendelni. Az elnökségi ülést az elnök, vagy az általa megbízott elnökségi tag vezeti. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévő elnökségi tagok hitelesítenek.

(5) Az elnökségi ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell a hozott döntéseket, azok pontos tartalmi leírásával, az időpont és a hatály megjelölésével, valamint mely tag támogatta és ellenezte, az ellenvélemény pontos rögzítésével.

(6) Az elnökség döntéseit az érintettekkel szóban kell közölni, a közgyűlésen szóban kell nyilvánosságra hozni, továbbá a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet az Egyesület székhelyén bárki megtekintheti.

VI. Az Egyesület jogi személyisége, vagyona felelőssége

18./

(1) Az Egyesület jogi személy.

(2) Az Egyesület tagjai nem felelnek az Egyesület vállalkozásaiért vagyonukkal.

(3) Az Egyesület bevételei

a./ tagdíjakból,

b./ szponzori támogatásokból,

c./ rendezvények bevételéből,

d./ pártoló tagok anyagi támogatásaiból,

e./ pályázatokon elnyert támogatásokból,

f./ gazdasági vállalkozásokból,

g./ közösségek, magán- és jogi személyek pénzbeli, dologi és tevékenységben megtestesülő hozzájárulásai,

h./ a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

i./ az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

(4) Az Egyesület a rendelkezésére álló pénzösszegeket a törvény által előírt összegig házipénztárban, azon felül bankszámlán kezeli.

(5) Az Egyesület vagyona felhasználható:

a./ Az Egyesület tagjainak tagdíját, a csatlakozók pénzbeli hozzájárulását, a szponzorok támogatásait, hozadékát csak az Alapszabályban meghatározott célokra lehet felhasználni.

b./ A meghatározott céljuttatásra adott összegek csak az adományozó által meghatározott célra használhatók fel az alapszabályban meghatározott célokkal történt egyeztetést követően.

c./ Az Egyesület céljaira közvetlenül fel nem használható természetbeni vagyonrendeléseket lehetőleg úgy kell hasznosítani, hogy azoknak a fenntartási, vagy működtetési költségein felüli hozama az Egyesület céljaira felhasználható legyen. Amennyiben ilyen hasznosítás nem lehetséges, vagy a hasznosítás magas költségei miatt annak az Egyesület tulajdonában tartása gazdaságossági szempontból ésszerűtlen, a vagyonrendelést ellenérték fejében értékesíteni kell.

d./ Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében kiegészítésképpen és másodlagosan vállalkozói tevékenység folytatására, ennek keretében a meglévő vagyon működtetése, hasznosítása, készpénzvagyon kellő biztosítékok melletti kihelyezése, egyes vagyontárgyaknak kizárólag az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében történő elidegenítése formájában kerülhet sor, de az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

e./ Az Egyesületi vagyon fordítható még az Egyesület célját, működését ismertető és népszerűsítő reklámanyag készítésére, terjesztésére, reklámtevékenység folytatására,

f./ a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre (ráfordítások, kiadások),

g./ az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre

h./ Az Egyesület céljainak megvalósítására felhasználható évente a mindenkori vagyonnak éves kamataiból a vállalkozási tevékenységből származó tiszta nyereségnek és az adományozók által juttatott támogatásoknak a közgyűlés által mindenkor meghatározott hányada.

Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit, illetve ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

(6) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapszabályban meghatározott tevékenységére, illetve az ehhez szükséges infrastruktúra előteremtésére és fenntartására fordítja.

Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, kivételt képez a normatív támogatás.

Az Egyesület cél szerinti juttatásai bárki által megismerhetők, az Egyesület az egyesületnél felelős tisztséget vállaló személyt, illetve ennek hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az Egyesület cél szerinti juttatásait a közgyűlés döntésének megfelelő pályázathoz kötheti.

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségével kapcsolatosan az 1997. évi CLVI. törvény összeférhetetlenségi szabályokról szóló rendelkezései az irányadóak.

(7) A közgyűlés köteles az Egyesület pénzeszközeinek felhasználásánál úgy eljárni, hogy az adományozó az adományozott összeg felhasználása során az adományával összefüggésben semmilyen közvetlen vagyoni előnyt ne szerezhessen, semmilyen vagyoni juttatásban ne részesüljön. A gazdasági vezető köteles az adományozókról pontos névjegyzéket vezetni, illetve mindazokat a természetes vagy jogi személyeket, illetve jogi személyiség nélküli társaságokat, szervezeteket nyilvántartásában feltüntetni, akik az Egyesület működése során bármilyen vagyoni előnyben részesülnek, illetőleg az Egyesülettel bármilyen visszterhes vagy nem visszterhes szerződést kötnek.

VII. Az Egyesület megszűnése

19./ Az Egyesület megszűnik, ha

a./ megszűnését a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja,

b./ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja,

c./ más egyesületbe való beolvadással, egyesüléssel.

20./ Amennyiben a közgyűlés nem dönt a vagyon sorsáról az Egyesület megszűnése esetén, akkor a vagyont a hitelezők kielégítése után az Egyesület tevékenységéhez hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, sportolók támogatására kell fordítani.

VIII. Vegyes Rendelkezések

21./ Vegyes rendelkezések

(1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv és az 1997. évi CLVI. törvény, valamint az ezekkel kapcsolatos jogszabályok az irányadóak.

(2) Az Egyesület alapszabályában, az egyéb szabályzatokban foglalt előírások hivatalos értelmezésére az Egyesülete Elnöksége jogosult. Az Elnökség állásfoglalása az Egyesület valamennyi szervére, illetve tagjára kötelező.

Ezt az Alapszabályt az Egyesület közgyűlése a 2010. február 13-i közgyűlésén fogadta el (a 2009. április 17-i Alapszabályt módosítva).

Kelt: Debrecen, 2010. február 13.